Regulamin Parku Filmowego Babelsberg

1. Parking

a. Na parkingach Parku Filmowego Babelsberg (w dalszej części zwanego „Parkiem”) obowiązują przepisy oraz oznakowanie wynikające z niemieckiego kodeksu drogowego (Straßenverkehrsordnung - StVO).

b. Celem zapewnienia bezkolizyjnego ruchu pojazdów należy przestrzegać wskazań naszego personelu nadzorującego. Prosimy o parkowanie pojazdów tylko w miejscach do tego przeznaczonych. Niewłaściwie zaparkowane pojazdy zostaną przemieszczone na Państwa ryzyko i Państwa koszt.

c. Opłata parkingowa obejmuje korzystanie z udostępnionego miejsca parkingowego, nie obejmuje natomiast nadzoru pojazdu. Prosimy o zwrócenie uwagi na to, by Państwa pojazd  został poprawnie zamknięty oraz by nie pozostawiać wartościowych przedmiotów w samochodzie w widocznych miejscach.

d. Za szkody wywołane nadzwyczajnymi zdarzeniami,  jak burza, grad, eksplozje czy ogień, a także za kradzież lub uszkodzenie Państwa pojazdu przez inne osoby nie udzielamy odszkodowania. Nie dotyczy to przypadków, kiedy szkoda wyrządzona została umyślnie lub w wyniku rażącej niedbałości przez pracowników Parku. Oszkodowanie może zostać udzielone tylko w przypadku zgłoszenia szkody naszemu personelowi przed opuszczeniem parkingu.

2. Wstęp

a. Na teren Parku Filmowego Babelsberg można wejść wyłącznie z ważnym biletem wstępu przez wejście główne przy ulicy Großbeerenstraße. Bilety wstępu w trakcie pobytu należy zachować oraz na żądanie okazywać.

b. Bilety wstępu upoważniają wyłącznie do jednorazowego wstępu do Parku oraz tracą ważność po opuszczeniu jego terenu. W przypadku wypadnięcia z programu w danym dniu atrakcji lub pokazów nie ma możliwości, bez względu na przyczynę, pełnego lub częściowego zwrotu ceny wstępu.

3. Ogólne postanowienia dotyczące bezpieczeństwa
                                                                                                                                                                                    a. Psy należy na całym terenie Parku trzymać na smyczy.  Psów nie wolno wprowadzać do obiektów lub pomieszczeń zamkniętych z efektami dźwiękowymi (U-Boot, Symulator Przygód, Action-Kino 4D), oraz na quiz wiedzy o zwierzętach-aktorach. Rasy psów zakwalifikowane jako rasy niebezpieczne muszą mieć założony kaganiec.  Obowiązuje rozporządzenie dot. ochrony psów kraju związkowego Brandenburgia (http://www.mi.brandenburg.de/sixcms/detail.php?id=35848).

b. Celem ochrony terenów zielonych zwiedzający nie mogą wychodzić poza chodniki.

c. Korzystanie z przyrządów do zabawy, pojazdów i podobnych urządzeń oraz uczestnictwo w zabawach lub scenach akcji odbywa się na własną odpowiedzialność.

d. Posiadanie oraz noszenie broni lub niebezpiecznych przedmiotów (pistolety, noże, kastety, łańcuchy itd.) na terenie Parku jest zabronione.

e. Dla Państwa własnego bezpieczeństwa należy postępować zgodnie ze wskazaniami personelu Parku.

f. Umyślne wszczynanie hałasu oraz głośne odtwarzanie muzyki jest zabronione.

g. Zastrzegamy sobie prawo odmowy wstępu lub wydalenia z terenu Parku osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

4. Obowiązek nadzoru

a. Wszystkim rodzicom oraz opiekunom grup uprzejmie przypominamy o należytym wykonywaniu obowiązku nadzoru – w szczególności wobec młodzieży poniżej 18 roku życia, ponieważ z tego obowiązku nie możemy Państwa zwolnić.  Osoby nadzorujące, opiekunowie lub rodzice ponoszą odpowiedzialność za wszystkie szkody wyrządzone przez osoby podlegające ich nadzorowi.

5. Odpowiedzialność

a. Odpowiadamy wyłącznie za szkody wynikłe z umyślnego działania oraz rażącej niedbałości naszych pracowników. W szczególności nie ponosimy także odpowiedzialności za przedmioty przywiezione przez zwiedzających.  Ograniczenie odpowiedzialności nie obowiązuje w przypadkach zagrożenia życia i zdrowia. Nie odpowiadamy za przedmioty przekazywane w Parku jego pracownikom lub w Parku pozostawione.

b. Zastrzegamy sobie prawo do roszczeń regresowych wobec zwiedzających, którzy dokonali umyślnych zniszczeń lub uszkodzeń.

6. Zgłoszenia szkód

a. Wszystkie obiekty Parku Filmowego są starannie utrzymywane i nadzorowane.  Jeżeli pomimo to nie z własnej winy doznają Państwo szkody, wówczas prosimy o zgłoszenie tego przed opuszczeniem terenu Parku w punkcie informacyjnym, ponieważ w przeciwnym razie wykluczone są ewentualne roszczenia odszkodowawcze. O zgłoszenie prosimy również wtedy, gdy zachodzą przesłanki do przypuszczenia, że wskutek określonego zdarzenia może dojść do szkody w późniejszym okresie czasu.

7. Rejestrowanie obrazu i dźwięku. Reklama.

a. Rejestrowanie obrazu i dźwięku dla celów publicznego odtwarzania w mediach dozwolone jest wyłącznie za uprzednim zgłoszeniem (o pozwolenie na prace zdjęciowe należy pytać w dziale komunikacji i PR Parku pod nr tel. +49 331 72 128 47 lub pod adresem presse@filmpark.de). Ze względu na prace zdjęciowe może dojść do przejściowych utrudnień lub ograniczeń dostępności poszczególnych obiektów czy atrakcji. Jeżeli to możliwe, nasi goście mogą jako widzowie towarzyszyć pracom zdjęciowym. 

b. Reklama na terenie i na parkingach Parku Filmowego Babelsberg oraz oferowanie towarów i usług są dozwolone tylko za uprzednią pisemną zgodą zarządu Parku. Dotyczy to także przeprowadzania badań opinii lub spisów statystycznych.

c. Wraz ze skorzystaniem z biletu wstępu przenoszą Państwo na Park Filmowy Babelsberg nieograniczone prawo do sporządzania w trakcie Państwa pobytu w Parku zdjęć/fotokopii, na których można Państwa rozpoznać jako przypadkowe osoby. Park Filmowy gwarantuje, że zdjęcia te zostaną użyte wyłącznie do celów reklamowych.

8. Prawa Parku Filmowego Babelsberg

a. Pracownicy Parku Filmowego Babelsberg w przypadku naruszenia poniższych postanowień mają prawo udzielić  zakazu wstępu na teren Parku.

b. Osoby, które naruszają postanowienia  nr 1 – 7 Regulaminu Parku Filmowego, zakłócają spokój innych zwiedzających, korzystają z obiektów lub urządzeń wbrew regulaminowi ich korzystania lub nie stosują się do wskazań pracowników Parku, mogą zostać wydalone z terenu Parku. W takich przypadkach koszt wstępu nie podlega zwrotowi.

Życzymy Państwu spokojnego pobytu i doskonałej zabawy w Parku Filmowym Babelsberg!

Zarząd Parku Filmowego Babelsberg.